ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene Voorwaarden Cleaninglab

CLEANINGLAB, gevestigd en kantoorhoudende te Enschede.

De algemene voorwaarden zijn te raadplegen en op te slaan via
https://cleaninglab.nl/algemenevoorwaarden
.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten krachtens welke Cleaninglab; hierna te noemen “Cleaninglab”, werkzaamheden verricht of opdrachten uitvoert, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door Cleaninglab uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van Cleaninglab, hierna te noemen “opdrachtgever” blijven buiten toepassing.
 2. Alle van Cleaninglab uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Alle door Cleaninglab opgegeven termijnen zijn indicatief.
 3. De oplevering geschiedt, indien de werkzaamheden bij Cleaninglab worden verricht bij Cleaninglab indien de werkzaamheden bij opdrachtgever worden verricht bij opdrachtgever. Indien de werkzaamheden bij Cleaninglab worden verricht en Cleaninglab, al dan niet voor rekening van opdrachtgever, het transport regelt, is Cleaninglab vrij in de keuze van de verpakking, het transportmiddel en de af te sluiten tra Cleaninglab is vrij in de keuze van de te gebruiken apparatuur, materialen, reinigingsmiddelen en dergelijke en de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht. Cleaninglab is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, de werkzaamheden of een deel daarvan in opdracht van Cleaninglab te laten verrichten door derden.
 4. Transport. Indien zaken ter bewerking worden meegegeven aan Cleaninglab blijft het risico tijdens transport en opslag voor de opdrachtgever.
 5. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, indien hij in staat van faillisement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, zijn bedrijf wordt stil gelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien hij onder bewind of curatele wordt gesteld heeft Cleaninglab het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten of de overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot schadevergoeding gehouden te zijn, door middel van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Cleaninglab om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
 6. Cleaninglab brengt prijzen in rekening op basis van nacalculatie, tenzij anders overeengekomen.
 7. Opdrachtgever dient uiterlijk twee uur voor het verrichten van de opdracht door Cleaninglab een aanbetaling te voldoen van 20% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag. De (restant) betaling dient, tenzij anders overeengekomen te geschieden à contant bij oplevering, zonder verrekening, aftrek of opschorting uit welke hoofde ook. Indien betaling op een later tijdstip is overeengekomen, dient de betaling in ieder geval te hebben plaats gevonden binnen acht dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van het promesse disconto van de Nederlandse Bank N.V. vermeerderd met twee en een half procent.
 8. Indien een opdrachtgever een afspraak annuleert of verzet, danwel niet verschijnt dan wordt het volledige daarvoor geldende bedrag in rekening gebracht, indien de annulering of verplaatsing 24 uur of korter voor
  de afspraak plaatsvindt, danwel de opdrachtgever niet verschijnt.
  Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van Cleaninglab.
  Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch via 06 38 35 45 12 danwel per email aan info@cleaninglab.nl worden geannuleerd.

  Annuleren via Whatsapp, Instagram of andere social media is niet mogelijk
 9. Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door opdrachtnemer geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de cliënt afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enige niet – tijdig of niet geheel – betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen zonder dat ter zake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de cliënt. Ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke ingeval enig gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij wordt gebracht. Een en ander bedraagt tenminste 15% van de som van de hoofdsom en vertragingsrente met een absoluut minimum van € 300,00 per keer. De in de boeken van opdrachtnemer voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voor noemde kosten, behoudens tegenbewijs door de cliënt.
 10. Cleaninglab heeft het recht de afgifte van een zaak, welke zij onder zich heeft, op te schorten, totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Cleaninglab is nagekomen. Indien opdrachtgever, na door Cleaninglab schriftelijk te zijn aangemaand, met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen in gebreke blijft, heeft Cleaninglab het recht de betrokken zaak, na het verkrijgen van een executoriale titel volgens de regelen der wet te doen verkopen, teneinde zich op de opbrengst te kunnen verhalen ter voldoening van haar vorderingen op opdrachtgever.
 11. In het geval dat de kosten van de door Cleaninglab te verrichten werkzaamheden door opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op een verzekeringsmaatschappij kunnen worden verhaald, draagt opdrachtgever zijn vordering op deze verzekeringsmaatschappij, door het aangaan van de overeenkomst met Cleaninglab, aan Cleaninglab over. Opdrachtgever geeft in dit geval door het aangaan van de overeenkomst met Cleaninglab, aan Cleaninglab volmacht de cessie aan de verzekeringsmaatschappij te (doen) betekenen. Voor zover de hier bedoelde cessie, door het aangaan van de overeenkomst met Cleaninglab, (nog) niet (volledig) rechtsgeldig tot stand is gekomen, verplicht opdrachtgever zich tot het verlenen van al zijn medewerking aan het rechtsgeldig doen overdragen van betreffende vordering aan Cleaninglab.
 12. Cleaninglab verricht alle werkzaamheden naar beste vermogen en volgens goed vakmanschap en stelt alles in het werk om conform de gemaakte afspraken het beoogde resultaat te realiseren. Cleaninglab kan echter niet garanderen dat het beoogde resultaat wordt bereikt. Cleaninglab staat niet in voor eventuele krimp van tapijten en stoffen. Cleaninglab staat echter niet in voor verwijdering van vlekken op tapijten, kleden en meubilair, welke veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken welke zijn veroorzaakt door toepassing van bleek water, ammoniak en/of andere reinigings- en conserveringsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever.
 13. Aansprakelijkheid. Cleaninglab is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Cleaninglab. Cleaninglab is echter niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door a. het verplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair of andere zaken die met de reiniging in verband staan. b. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden. c. het uitvloeien van vlekken, afkomstig uit ondermeer schrijf-en decoratiemateriaal, welke niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen. d. het krimpen en/of oprekken van stoffen en tapijten en gordijnen. e. het verkleuren van stoffen door water, reinigingsmiddelen en/of werking van binnenuit het meubilair c.q. van tapijten vanuit de rug van het tapijt, of onderliggend materieel. f. doorloop van kleuren in stoffen en/of tapijten.
 14. Opdrachtgever dient de zaken waaraan door Cleaninglab werkzaamheden zijn verricht onverwijld na ontvangst of oplevering te controleren en eventuele klachten binnen 5 werkdagen na ontvangst of oplevering schriftelijk aan Cleaninglab kenbaar te maken. Reclames worden door Cleaninglab slechts in aanmerking genomen indien bovengenoemde reclametermijn in acht is genomen, indien opdrachtgever zich aan de voorschriften of aanwijzingen van Cleaninglab heeft gehouden, alsmede indien Cleaninglab de werkzaamheden niet naar beste vermogen en goed vakmanschap heeft verricht. Indien een reclame door Cleaninglab gegrond wordt bevonden, is Cleaninglab verplicht tot het herstellen van de gebreken of het opnieuw uitvoeren van de werkzaamheden, zulks ter keuze van Cleaninglab.
 15. Voor door opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming, of onrechtmatige daad is Cleaninglab uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Cleaninglab. Cleaninglab is evenwel nimmer verplicht een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan tweemaal het bedrag dat opdrachtgever ter zake van de opdracht in kwestie aan Cleaninglab verschuldigd is, met een maximum van € 2500,00 per overeenkomst, dan wel, indien deze lager is dan voornoemd bedrag met een maximum van de dagwaarde van de beschadigde zaak. Cleaninglab is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, dan wel voor indirecte schade.
 16. Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Cleaninglab zijn bevestigd.

De overeenkomsten tussen Cleaninglab en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.

 

DOWNLOADEN

Wilt u iets reinigen?

Bent u benieuwd naar onze prijzen? Of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact met ons op.

Prijzen Contact